Why I Run for Faculty Board at The Faculty of Humanities

I have been nominated as candidate for the fixed-term academic staff (incl. PhD fellows) to run for the faculty board at the Faculty of Humanities, University of Oslo

The election platform with more info can be accessed here, the election takes place 17.–23. Nov., electronically.

Norsk versjon

Bakgrunn

Jeg er for tiden stipendiat ved ILOS, på fagfeltet tysk litteratur. Tidligere har jeg studert ved Freie Universität Berlin. Under og etter studietiden har jeg hatt engasjementer ved ulike akademiske institusjoner. Jeg har også hatt styreverv i flere ulike organisasjoner.

Jeg har bred erfaring fra selvstendig akademisk arbeid og fra samarbeid i utvalg og råd. Ved ph.d.-programmet på HF organiserte og ledet jeg i juni 2013 den internasjonale konferansen „What are Digital Humanities“. Jeg er aktiv i styregruppen for forskernettverket Digital Humaniora ved HF og i Steering Committee for den engelskspråklige delen av den akademiske blogplattformen Hypotheses.org og i den sist opprettede Einstein-Zirkel innenfor Einstein-stiftelsen under Berlins Senat.

Å være midlertidig vitenskapelig ansatt

 • Fra 2010 av har jeg vært midlertidig ansatt ved ulike institusjoner og har selv erfaring fra denne ofte vanskelige posisjonen, både innenfor forskning, undervisning og privat sektor.
 • Som ph.d-stipendiat fra det europeiske utlandet, som lever og arbeider her i Oslo, kjenner jeg godt til de spesielle akademiske og personlige utfordringene som møter de internasjonale midlertidig ansatte, fremfor alt ph.d.-stipendiatene.
 • Jeg vil arbeide for at disse spesielle utfordringene blir møtt bedre og blir tydeligere kommunisert fra Fakultetets side. Særlig vil jeg bruke mine krefter på å jobbe for en aktiv integrering av de midlertidig ansatte i fagfellesskapet på de enkelte instituttene, men også utover instituttgrensene.
 • Til dette hører, slik jeg ser det, også å ta aktivt del i å utforme og forbedre felles ph.d.-programmer ved HF og være med på å videreutvikle et integrerende miljø.
 • De midlertidig ansatte utgjør et stort vitenskapelig og kollegialt potensial for Fakultetet og Universitetet i Oslo. De bidrar i stor utstrekning både til forskning og undervisning til tross for tidsavgrensede stillinger og usikre utsikter til fast jobb og til en akademisk karriere. Jeg vil arbeide for at de midlertidig ansattes situasjon i enda større grad blir tatt hensyn til i strategiplaner, i budsjetter og i Fakultetets faglige prioriteringer. Samtidig bør det legges større vekt på å forberede ph.d.-stipendiatene og post.doc’ene på karrierer utenfor de nasjonale universitetene og høyskolene. Ett middel vil være et bredere og tettere tilbud av kurs, seminarer og workshops. Etter mitt syn bør disse ledsages av et mer målrettet fokus på forsknings-, undervisnings- og formidlingsformer som går utover de tradisjonelle publikasjonskanalene og mediene.
 • Som representant for de midlertidig ansatte vil jeg gå sterkt inn for en mer aktiv og direkte kommunikasjon mellom oss og Fakultetsstyret. I denne rollen vil jeg ikke bare være de midlertidiges representant i styret, men også deres kontaktperson.
 • Jeg kjenner og setter stor pris på den nåværende representaten for de midlertidig ansatte, Janicke S. Kaasa. Hun har nominert meg, og fra henne har jeg god innsikt i hvordan Fakultetsstyret arbeider og har et meget godt overblikk over oppgaveområdene og gjøremålene, men også over mulighetene som finnes innenfor min valgkrets.
 • Sist, men ikke minst, vil jeg arbeide for at Fakultetets strategiplaner, slik de vil bli satt ut i livet i de kommende årene, ikke kommer i strid med en ansvarlig og fremtidsrettet omgang med miljøet og energi- og råstoffressursene våre.

English version

Background

At the moment I am Doctoral Research Fellow at the Department of Literature, Area Studies and European Languages (ILOS), working in the field of German literature. I have previously studied at the Freie Universität Berlin. During and after my studies I have had various periods of employment in different academic institutions. I have also held board positions in several different organizations.

I have extensive experience from independent academic work and from cooperation on commissions and committees. During my PhD studies at the faculty I organized and chaired the international conference “What are Digital Humanities?” in June 2013. I am an active member of the management group for the research network Digital Humanities at the faculty, the Steering Committee for the English-language section of the academic blog platform Hypotheses.org and the recently established Einstein-Zirkel as part of the Einstein Foundation under the Berlin Senate.

Being a fixed-term employee

 • I have been a fixed-term employee in various institutions since 2010, and thus have personal experience of this often difficult position, in research and tuition as well as the private sector.
 • Being a PhD candidate from the European continent, but living and working here in Oslo, I am well aware of the particular academic and personal challenges that international fixed-term employees face, especially the PhD candidates.
 • I will work to improve how we meet these particular challenges, and to ensure that they are better communicated from the faculty. In particular, I will devote efforts to ensuring active integration of the fixed-term employees in the academic community in each department, but also across the departmental boundaries.
 • As I see it, this also includes active participation in designing and improving the general PhD programmes at the faculty and helping develop a culture of integration.
 • The fixed-term employees represent a major academic and collegial potential for the faculty and the University of Oslo. They provide major contributions to research and tuition, in spite of their temporary positions and uncertain prospects for permanent employment and an academic career. I will seek to ensure that the situation of the fixed-term employees is taken into account to a greater extent in strategic planning, budgets and the faculty’s academic priorities. At the same time, more emphasis should be given to preparing the PhD candidates and the post-doc fellows for careers outside the national universities and university colleges. One instrument could be wider and more frequent provision of training courses, seminars and workshops. In my opinion, these should be accompanied by a more targeted focus on forms of research, tuition and dissemination that go beyond the traditional publication channels and media.
 • As a representative of the fixed-term employees I will also strongly advocate more active and direct communication between ourselves and the Faculty Board. In this role I will act not only as their representative on the board, but also as their contact person.
 • I know well and have a high regard for the current representative of the fixed-term employees, Janicke S. Kaasa. She has nominated me, and from her I have obtained detailed insight into how the Faculty Board works. I also have a very good overview of the scope of its work and activities, as well as of the opportunities that exist within my constituency.
 • Last, but not least, I will seek to ensure that the faculty’s strategic plans, in the form in which they will be implemented over the years to come, will not come into conflict with a responsible and future-oriented management of the environment and our energy and raw material resources.